Fosforan Amonu - Belor-Polska

Fosforan Amonu 18:46 – nawóz

Fosforan amonu to nawóz charakteryzujący się występowaniem pod postacią równomiernych, szarych granul, które nie mają tendencji do zbrylania się. Jego klasa ziarnowa to 2 – 5 mm, min. 98%, klasa nasypowa wynosi 0,96kg/dm3. Zawartość azotu, który występuje w formie amonowej, wynosi 18%. Pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w obojętnym cytrynianie amonu stanowi natomiast 46% nawozu. Jest przyswajalny w formie fosforanu jednoamonowego i dwuamonowego, w tym rozpuszczalnego w wodzie w 45%. W składzie obecne jest także 3% rozpuszczalnej w wodzie siarki w formie siarczanowej.

Obecność azotu zapewnia harmonijny wzrost i rozwój roślin również dzięki temu, że występuje on w formie wolno przyswajalnej. Pierwiastek ten gwarantuje również dobre ukorzenienie się roślin, poprawia wchłanianie fosforu i ogranicza nadmierne przyswajanie potasu. Fosfor w tej formie jest natomiast najlepiej przyswajalną jego postacią, bardzo dobrze wchłanialną nawet w przypadku występowania warunków niedoboru wody. Zastosowanie fosforanu azotu pozwala na:

  • ograniczenie skutków przedawkowania azotu,
  • wpływa na równomierne dojrzewanie i pełne kwitnienie,
  • znacznie zwiększa odporność roślin.

Przeznaczenie i zastosowanie

Nawozy - Fosforan amonu 18: 46 (N18 P46) - Belor-Polska
Olbrzymią zaletę tego nawozu stanowi fakt, że może on być używany pod wszystkie rośliny uprawne: zboża jare i ozime, rośliny przemysłowe i okopowe, w sadownictwie, uprawie warzyw i na użytkach zielonych. W pierwszej kolejności stosować się go powinno na gleby, które są ubogie w fosfor. Najbardziej efektywne jest stosowanie fosforanu amonu przedsiewnie, mieszając go z glebą na głębokości 10 – 20 cm. Nawóz ten może być jednak również rozsiewany pogłównie na rośliny ozime wczesną wiosną. Tą porą roku nawozić trzeba również uprawy wieloletnie. Bezpośrednio przed rozsiewem fosforan amonu mieszać należy z saletrą amonową, saletrzakiem i mocznikiem, natomiast z solą potasową w dowolnym czasie.

Korzyści stosowania

Wolne pobieranie azotu w formie amonowej przez rośliny stymuluje ich harmonijny wzrost i zrównoważony rozwój, jak również wpływa na ich dobre ukorzenienie się. Ponadto wspiera przyswajanie fosforu i ogranicza nadmierne pobieranie potasu. Fosforan amonu stanowi najlepiej przyswajalną formę fosforu, która jest także sprawnie pobierana w przypadku niedoboru wody w glebie. Stosowanie fosforanu amonu w postaci nawozu wpływa na zwiększenie odporności roślin i ogranicza skutki nadmiernych dawek azotu, istotnie przyczyniając się do ich pełnego kwitnienia i równomiernego dojrzewania. Nawóz ten wpływa również wyraźnie na poprawę jakości uprawy, pozwalając uzyskać wierny, wysoki plon.

Stosowanie polidapu w sposób widoczny przyczynia się do otrzymania wysokiej jakości plonu. Nawóz ten jest ceniony ze względu na swoją efektywność, ale także za szerokie spektrum zastosowania – można, jak wskazano wcześniej, używać go pod wszystkie rośliny uprawne. Jego zaletą jest również właściwość pozwalająca mu na uzupełnianie niedoboru fosforu w glebie.

Środki ostrożności

Przed transportem nawóz zawierający fosforan amonu należy odpowiednio zabezpieczyć. Nie można narażać go na działanie wody, w tym także w postaci opadów atmosferycznych. Trzeba go również chronić przed bezpośrednim działaniem wilgoci, promieni słonecznych i mechanicznym uszkodzeniem przypisanego mu opakowania.

Fosforan amonu powinien być pakowany po 50 kg plus/minus 1% w worki polietylenowe z nadrukiem i w elastyczne kontenery po 500 kg plus/minus 1% lub więcej – tzw. big-bagi. Worki polietylenowe z nadrukiem, o zawartości netto wynoszącej 50 kg, należy układać maksymalnie w 10 warstw. Elastyczne kontenery posiadające masę nieprzekraczającą 500 kg można magazynować w stosach do wysokości 3 warstw, natomiast te ważące więcej niż 500 kg powinno się przechowywać w stosach składających się z 2 warstw. W razie paletyzacji jednostki ładunkowe o wysokości wynoszącej do 0,9 m należy ułożyć w stosy złożone z 4 warstw, natomiast te o wysokości mieszczącej się w granicach od 0,9 m do 1,8 m – w stosy o wysokości nieprzekraczającej 3,6 m.

Polidap należy przechowywać w czystych i suchych budynkach magazynowych. Zaleca się również zabezpieczyć go przed wpływem warunków atmosferycznych: nasłonecznieniem i opadami. Podczas przechowywania, prac przeładunkowych i transportu trzeba zawsze kierować się obowiązującymi przepisami.

Polidap nie jest środkiem klasyfikowanym, czyli uznawanym za materiał niebezpieczny według pomarańczowej Księgi ONZ i międzynarodowych kodów transportowych, takich jak ADR (transport drogowy), IMDG (transport morski) i RID (transport kolejowy). W zależności od sposobu zorganizowania transportu za ewentualne pogorszenie się jakości nawozu odpowiada albo przewoźnik, albo odbiorca.

W razie podrażnienia fosforanem amonu skóry i oczu należy przemyć je dużą ilością wody. Prewencyjnie zalecane jest stosowanie okularów i rękawic ochronnych, jak również masek przeciwpyłowych. W sytuacji przypadkowego spożycia nawozu należy każdorazowo zasięgnąć porady lekarza. Fosforan amonu stanowi środek nietoksyczny. Nie posiada zapachu i jest niepalny.

W 2019 roku nadal oczywiście oferujemy wsparcie klienta wiedzą techniczną przybierającą przede wszystkim formę doradztwa z zakresu stosowania nawozu.

Kontakt: tel.: 55 232 81 58, e-mail:  magazyn@belor-polska.eu